TAVOITTEENI PUOLUEEN KEHITTÄMISEKSI

Ykköspuolue on koko Suomen puolue

Vihreä aate puhuttelee erilaisia ihmisiä ympäri maan: Ilomantsista Kalajoelle, Muhokselta Turkuun, Orimattilasta Kajaaniin, Helsingistä Kittilään.

Valtakunnallisesti meidän tulee investoida puoluetukea enemmän paikallisen järjestötoiminnan kehittämiseen. Puoluetoimiston tulee tukea paikallisyhdistyksiä niin, että niiden itsenäiset toimintaedellytyksensä paranevat ja toiminta on houkuttelevaa myös vaalien välillä.

Se mikä toimii Helsingissä, ei välttämättä toimi Inarissa. Tavoitteemme tulee olla, että paikalliset toimijat tuntevat ja osaavat parhaiten vaalityön omassa vaalipiirissään. Kannatus rakennetaan johdonmukaisesti vaaleista toiseen.

Viime kuntavaaleissa Vihreät voittivat monessa kunnassa ja nyt nämä tekijät tarvitsevat tukea. Vihreiden valtakunnallista verkostoa on vahvistettava niin, että myös vain yhden tai kahden valtuutetun kunnissa voidaan tuntea itsensä osaksi isoa tukevaa ja kannustavaa Vihreää perhettä. Vain tekemällä yhteistyötä ja rakentamalla yhdessä vahvaa vihreää kuntapolitiikkaa voi Vihreät kasvattaa kannatustaan läpi Suomen.

Tarvitsemme vaalivoiton pohjalta uuden strategian, jossa huomioimme kaupunkien lisäksi myös ympäryskuntien ja pienten paikkakuntien erityispiirteet. Kehitämme myös erinomaista kaupunkipolitiikkaamme määrätietoisesti eteenpäin.

Valtakunnallisen kannatuksen takaamiseksi meidän on parannettava ohjelmatyötämme ja laajennettava osaamistamme sekä näkyvyyttämme politiikan eri osa-alueilla. Meillä tulee olla omia ehdokkaita pienemmissäkin vaaleissa, esimerkiksi osuuskaupoissa, seurakunnissa ja ammattiliitoissa.

Tähän työhön haluan entistä vahvemmin mukaan koko jäsenistömme ja sen osaamisen, mitä keskuudestamme löytyy.

Vihreiden valtakunnallista verkostoa on vahvistettava niin, että myös vain yhden tai kahden valtuutetun kunnissa voidaan tuntea itsensä osaksi isoa tukevaa ja kannustavaa Vihreää perhettä.

Jäsenistössä on voimaa

Monipuolisuutemme on vahvuutemme: kykenemme ajattelemaan asioita kapeita eturyhmiä laajemmin ja pohtimaan argumenttejamme eri näkökulmista. Kriittinen ajattelu on paras keino vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Puolueen tulee luoda puitteet keskustelulle, joka ei sulje ketään ulkopuolelle ja kokoaa parhaat ajatukset. Keskustelukulttuuriamme tulee jatkossakin kehittää siten, että keskustelulle on tilaa ja siihen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Puolueen on aktiivisesti kokeiltava ja kehitettävä erilaisia välineitä sekä puolueen aktiivien että kansalaisten kuulemiseen.

Ohjelmatyö on keskeistä moniäänisessä puolueessa. Prosessin tulee olla avoin ja osallistava.

Kasvava puoluetuki mahdollistaa myös poliittisten sihteerien tehtävien perustamisen puoluetoimistolle ja heidän asiantuntemustaan voidaan hyödyntää poliittisessa ohjelmatyössä.

Puolueen tulee luoda puitteet keskustelulle, joka ei sulje ketään ulkopuolelle ja kokoaa parhaat ajatukset.

Rutiinit auttavat jaksamaan

Tulevaisuuteen orientoituneen puolueen tulee elää myös nykyhetkessä. Meidän tulee yhdessä kehittää toimintaamme siten, että se varmistaa kannatuspohjan myös jatkossa. Poliittisten linjaustemme on oltava johdonmukaisia, niitä on säännöllisesti tarkasteltava uuden tiedon valossa ja niiden tulee olla sellaisia, joihin voidaan sitoutua myös pidemmäksi ajaksi.

Politiikka on maraton, joka juostaan yhdessä – pikaspurtit ja yksilösuoritukset tuovat nostetta, mutta eivät vie yksin asioita maaliin. Puoluerakenteemme pitää kannatella kaikkia toimijoita.

Toimintamme tulee sitouttaa ihmisiä ja auttaa jaksamaan. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa tukea ja kannustusta sekä kokemus oman panoksen merkityksellisyydestä kokonaisuudessa.

Tämä vaatii selkeitä rutiineja yhteydenpidossa, kannustamisessa ja avoimuudessa.

Kun politiikka on luonteenomaisesti hyvien päämäärien lisäksi myös jatkuvaa konfliktia ja pyrkimystä valtaan, tulee meidän varmistaa pelisäännöillä sisäisesti, että konflikti ei pesiydy omaan toimintaamme.

Politiikka on maraton, joka juostaan yhdessä – pikaspurtit ja yksilösuoritukset tuovat nostetta, mutta eivät vie yksin asioita maaliin.

Puolue ei ole saari

Puoluesihteerin tehtäviin kuuluu olla osa puolueen johtoryhmää, joka vie agendaamme eteenpäin monilla eri tasoilla. Puoluesihteerillä tulee olla kokemusta laajasta verkostoitumisesta läpi puoluekentän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen piirissä. Vihreän liikkeen tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa näiden kaikkien tahojen kanssa ymmärtääkseen nopeasti muuttuvaa poliittista ympäristöä ja viedäkseen monella rintamalla omia tavoitteitaan eteenpäin. Osa työstä on näkyvää, osa tapahtuu kulisseissa.

Ilman kansainvälistä yhteistyötä moni meille tärkeä tavoite ei toteudu tai se vaikeutuu. EU on meidän tavoitteidemme kannalta todella tärkeää ja tarvitsemmekin strategian, jolla voimme antaa panostamme eurooppalaiseen päätöksentekoon ja hyödyntää omia kansallisia yhteyksiämme, jotta esimerkiksi tärkeät ympäristötavoitteet etenisivät EU:ssa muidenkin toimijoiden agendojen kautta.

Puoluesihteerin ei kuitenkaan tarvitse olla ensimmäisenä kommentoijana julkisuuteen.Siihen meillä on paitsi näkyviä poliitikkoja, myös kehittyvästä puolueorganisaatiostamme löytyvää syvää asiantuntemusta. Meidän pitää antaa tilaa erilaisille kasvoille, jotka kuvastavat monipuolisuuttamme ja osaamistamme

Puoluesihteerillä tulee olla kokemusta laajasta verkostoitumisesta läpi puoluekentän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen piirissä.

Puoluetoimisto on työpaikka

Puoluetoimisto on myös puoluesihteerin johtama työyhteisö ja asiantuntijaorganisaatio. Hyvinvoivat työntekijät tekevät parhaan tuloksen.

Puolueen tulee olla haluttu työpaikka, sen työilmapiiri kannustava ja sen on annettava jokaiselle työntekijälle vakaa pohja myös tulevalle urakehitykselle. Kokemusta tulee arvostaa. Osaamiseen ja kouluttautumiseen panostetaan. Työyhteisöön kuuluvat ristiriidat ratkaistaan viivyttelemättä ja asianmukaisesti.

Aatteellisella asiantuntijaorganisaatiolla on omat erityishaasteensa työpaikkana. Työntekijät ovat erittäin motivoituneita, mutta asiantuntijajohtamiseen ja työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maailman pelastaminen päivätyönä voi olla kuluttavaa ja tulokset näkyvät pitkällä viiveellä – jos silloinkaan. Johtamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja aktiivisella vuoropuhelulla henkilöstön kanssa voidaan ennaltaehkäistä monta kiperää tilannetta.

Kasvava organisaatio tarvitsee strategisen henkilöstösuunnitelman, jossa kartoitetaan henkilöstön osaamistarpeita ja toiveita oman työnsä kehittämiseksi sekä suunnitellaan tulevat rekrytoinnit kasvuun tähtäävää vaalityötä silmällä pitäen.

Puolueen tulee olla haluttu työpaikka, sen työilmapiiri kannustava ja sen on annettava jokaiselle työntekijälle vakaa pohja myös tulevalle urakehitykselle.